Perussäätö

Kun taloyhtiön ilmanvaihto ja lämmitysverkosto toimivat oikein ja tasapainoisesti:

 • asukkailla on raitis ilma
 • liikaa vetoa ei esiinny
 • huoneistoissa on tasaiset lämpötilat

Jos lämmitysverkosto on epätasapainossa, osaan huoneistoista joudutaan tuomaan liikaa lämpöä, jotta kylmin huoneisto saadaan riittävän lämpimäksi. Tämä näkyy suurempana energiankulutuksena ja kohonneena hoitovastikkeena.

Jos ilmanvaihtojärjestelmä on epätasapainossa, osassa huoneistoja vetää, osassa ilma vaihtuu heikosti ja osassa alipaine voi olla liian suuri.

Ongelman korjaavaa toimenpidettä kutsutaan verkoston perussäädöksi tai tasapainotukseksi.

Mitä perussäädössä tehdään?

Ilmanvaihdon perussäädössä ilmanvaihtojärjestelmän toiminta tarkastetaan, puhdistetaan ja säädetään. Tämä suositellaan tehtäväksi vähintään 10 vuoden välein. Ennen perussäätöä on suositeltavaa tehdä rakenteiden tiiveyttä parantavat toimet, kuten ikkuna- ja parvekeovien tiivistykset sekä tarkastaa ja tarvittaessa saattaa kuntoon huoneistojen korvaus- ja siirtoilmailmareitit. Näin päästää parhaaseen lopputulokseen.

Lämmitysverkoston perussäätö on laajempi kokonaisuus, jossa verkoston kunto arvioidaan, vaihdetaan vaihtotarpeessa olevat osat ja säädetään järjestelmä tasapainoon. Ilmanvaihto on suositeltavaa saattaa kuntoon ennen lämmitysverkoston perussäätöä, koska ilmanvaihto vaikuttaa merkittävästi asuntojen lämpöoloihin.

Taloyhtiölle on suositeltavaa palkata lämmitysverkoston perussäätöhankkeeseen osaava suunnittelija. Seuraavassa esitellään projektia tarkemmin.

Esiselvitykset ja pohjustavat toimet

Ennen lämmitysverkoston perussäätöä taloyhtiön on hyvä selvittää lämmitys- ja ilmanvaihtoverkoston kunto ja mahdolliset projektiin yhdistettävät energiatehokkuustoimet esimerkiksi  LVI-painotteisella kuntoarviolla tai energiakatselmuksella. Lämpökamerakuvaus talviaikaan on hyvä keino etsiä sellaiset rakenteiden lämpövuodot, jotka voidaan harkinnan mukaan korjata ennen perussäätöön ryhtymistä.

Seuraavassa on lueteltu toimenpiteitä, jotka vähintään on hyvä toteuttaa ennen varsinaista perussäätöprojektia.

 • lämmitysverkoston kunnon tarkastaminen uusittavien laitteiden tunnistamiseksi (esim. termostaatit, venttiilit, pumput ja lämmönvaihdin)
 • huoneistojen ikkunoiden ja parvekeovien tiivisteiden tarkastus ja tarvittaessa uusinta mielellään keskitetysti tai vähintään pyytämällä asukkaita uusimaan vuotavat ja vanhentuneet tiivisteet.
 • korvaus- ja poistoilmareittien toiminnan tarkastaminen
 • ilmanvaihdon toiminnan mittaus ja tarvittaessa tasapainotus
 • huoneistojen lämpötilojen mittaus

Ilmanvaihdon mittaukset ja mahdolliset korjaavat toimet on hyvä toteuttaa ennen lämmitysverkoston perussäätöä, sillä esimerkiksi epätasapainoinen ilmanvaihto sekä  ikkuna- ja parvekeovien tiivisteiden vuodot vaikuttavat huoneistojen lämpöoloihin.

Perussäätösuunnitelma

Perussäätösuunnitelmassa määritetään jokaiselle huoneelle tarvittava patteriin johdettava vesivirta ja venttiilien esisäätöarvot.

Taloyhtiölle on suositeltavaa palkata lämmitysverkoston perussäätöhankkeeseen osaava suunnittelija. Suunnittelija osaa myös arvioida voitaisiinko kiinteistöstä löytää yksittäiset epätasapainoa ja ylimääräistä energiankulutusta aiheuttavat tilat, joiden ongelmat korjaamalla päästään riittävään verkoston tasapainoon pienemmillä kustannuksilla.

Tiedotus

Tiedotus on tärkeä osa onnistuneen tasapainotusprojektin kannalta.  Asukkaiden ja osakkaiden on tärkeää tietää hyvissä ajoin mm.

 • milloin ja mitä toimia tehdään
 • kuinka kauan toimet kestävät
 • mitä vaikutuksia toimilla on asumiseen
 • mitä toimenpiteitä ja milloin asukkailta/tiloista vastaavilta odotetaan.

Uusimistarpeessa olevien laitteiden vaihtaminen

Esimerkiksi kuntoarviossa saatujen tulosten pohjalta uusitaan tarvittavat laitteistot (esim. pattereiden termostaatit ja venttiilit).

Säätöjen toteutus

Kun uusimistarpeessa olleet laitteet on vaihdettu ja lämmitysverkosto on asennettu käyttökuntoon, tehdään varsinainen perussäätötyö suunnittelijan laatiman perussäätösuunnitelman pohjalta. Pattereiden termostaattiosat irrotetaan perussäädön ajaksi.

Lämmitysverkosto täytetään vedellä, tarvittaessa ilmataan ja säädetään verkoston paine. Lämmitysverkoston laitteet, kuten patteri- ja linjasäätöventtiilit säädetään suunnitelmien mukaisiin arvoihin ja tehdään muut tarvittavat toimenpiteet.

Lämmitysverkostolle asetetaan sopiva säätökäyrä ja tämän jälkeen huonelämpötilat mitataan. Sisälämpötilojen seuranta ja tarkentavien säätöjen tekeminen on suositeltavaa sisällyttää tasapainotus-urakkaan, mutta taloyhtiö voi tehdä lämpötilojen mittaukset myös itse (katso esimerkki). Jos lämpötilat poikkeavat enemmän kuin on sallittu, tehdään tarkentavia säätöjä kunnes saavutetaan riittävän tasaiset lämpötilat. Hienosäätö tehdään, kun vuorokauden keskilämpötila on -5 °C tai tätä kylmempi.

Patteriventtiilien termostaattiosat asennetaan paikoilleen ja asukkaan säädettävissä oleva lämpötila-alue rajoitetaan halutulle välille.

Dokumentointi ja tulosten tarkastus

Työn dokumentointi on tulosten saavuttamisen ja lämmitysverkoston ylläpidon kannalta tärkeää. Taloyhtiölle on tärkeää saada dokumentaatio tehdyistä toimenpiteistä, vaihdetuista laitteista, asetetuista säätöarvoista ja lämpötilojen mittauspöytäkirjat. Myös takuuaikaiset selvitykset ja tarkistukset on päivitettävä dokumentteihin.

 Valvonta

Valvonta on tärkeää hyvien tulosten varmistamiseksi. Asiantuntija osaa vaatia ja seurata projektin onnistumisen kannalta tärkeimpiä asioita. Taloyhtiö voi tarvittaessa palkata perussäätöprojektiin ulkopuolisen valvojan.

Milloin perussäätö kannattaa tehdä?

Ilmanvaihdon perussäätö

Ilmanvaihdon mittaus ja tarvittaessa perussäätö suositellaan tehtäväksi noin 10 vuoden välein terveellisen sisäilman ylläpitämiseksi. Epätasapainossa oleva ilmanvaihtojärjestelmä kannattaa perussäätää myös ennen lämmitysverkoston perussäätöä.

Lämmitysverkoston perussäätö

Lämmitysverkoston perussäätö kannattaa toteuttaa rakennuksen lämmöntarpeeseen vaikuttavien toimenpiteiden jälkeen. Ilman perussäätöä lämmitysverkoston tasapaino voi kärsiä ja toimien hyödyt voivat jäädä osittain saamatta. Esimerkkejä toimista, joiden jälkeen perussäätö kannattaa tehdä:

 • patteritermostaattien ja/tai -venttiilien uusiminen
 • suurempi energiankulutukseen vaikuttava remontti (esim. julkisivu- tai ikkunaremontti)
 • parvekkeiden lasitus
 • välipohjan lisäeristäminen
 • uusittaessa lämmitysverkoston laitteistoja (lämmönvaihdin, pumput)

Luvanvaraisissa korjaushankkeissa energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden yhteydessä on varmistettava lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien oikea ja energiatehokas toiminta sekä tehtävä tarpeellisin osin taloteknisten järjestelmien tasapainotus ja säätö.  (YM:n asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä, §12)

Lämmitysverkoston perussäätö suositellaan tehtäväksi myös itsenäisenä projektinaan, kun asuntojen väliset lämpötilaerot lämmityskaudella ovat yli kaksi astetta. Jos lähivuosina on tulossa energiantarpeeseen vaikuttava remontti, kannattaa arvioida voidaanko perussäätö lykätä toteutettavaksi kyseisen remontin jälkeen.

Uudisrakennusten käyttöönoton yhteydessä on tärkeää, että lämmitysverkosto säädetään vastaamaan suunnitteluarvoja. Käytetyistä materiaaleista riippuen uudisrakennuksen rakenteissa on parin ensimmäisen vuoden aikana runsaasti kosteutta, minkä vuoksi suunnitteluarvoihin säädetyt venttiilit ei välttämättä tuota tavoiteltuja huonelämpötiloja. Suunnitelmien mukaisten huonelämpötilojen saavuttaminen edellyttää, että verkoston toimintaa ja sisätilojen olosuhteita seurataan ja tarvittaessa säädetään riittävän ajan.

Lämmitysverkoston perussäädön hyödyt

 • Asumisen viihtyisyys ja terveellisyys paranee. Liian suurten lämpötilojen aleneminen sopivalle tasolle vähentää allergiaoireita sekä kuivan ilman ja pölyn aiheuttamia ongelmia. Liian matalien lämpötilojen nousu sopivalle tasolle ehkäisee kosteuden aiheuttamien ongelmien syntymistä.
 • Useimmiten energiankulutus ja -kustannukset alenevat. Edellytyksenä on, että huoneiden lämpötilat asetetaan vastaamaan suositustasoa.
 • Patteriverkoston kohinaäänet vähenevät tasapainotuksen myötä.

Katso perussäätöprojekteista saatuja hyötyjä ja kokemuksia esimerkkikohteista.

Perussäädön tarjouspyynnön sisältö

Seuraavassa on esitetty esimerkinomainen tyypillisen lämmitysverkoston perussäätöprojektin tarjouspyynnön sisältö, joka sisältää suunnittelun, urakoinnin ja valvonnan.

 • Suunnittelu:
  • vaihdettavien lämmitysverkoston osien uusiminen (esim. patteriventtiilit ja -termostaatit)
  • lämmitysverkoston perussäätö (virtaamien ja esisäätöarvojen määrittäminen)
  • (piirustusten laatiminen lämmitysverkostosta, jos piirustuksia ei ole)
 • Rakennuttaminen:
  • tarjouspyyntöjen lähettäminen urakasta ja tarjousten vertailu
  • urakkaneuvotteluihin osallistuminen ja muistioiden laatiminen
  • urakkasopimuksen laatiminen
 • Urakan valvonta:
  • tarvittavat kiinteistökäynnit
  • toimituksen vastaavuuden tarkistaminen suunnitelmien kanssa
  • urakoitsijan laskujen hyväksyminen
  • tarkastuspöytäkirjan laatiminen
  • luovutuskokouksen pitäminen ja pöytäkirjan kirjoittaminen
 • Edellytetyt aikataulut:
  • tarjouksen jättämiselle ja voimassaololle
  • suunnittelutyölle
  • urakan kilpailutukselle
  • urakan toteutukselle ja valvonnalle
 • Hinnoittelun esittäminen, esimerkiksi seuraavasti:
  • kiinteä hinta kullekin tarjouspyynnössä esitetylle osa-alueelle (tässä suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta)
  • lisätöistä tuntihinta ja matkaveloitusperiaatteet
 • Tarjoukseen edellytettävät liitteet
  • Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot
  • Referenssit
 • Halutessaan tarjouspyyntöön voi kirjata erilaisia ehtoja, esimerkiksi:
  • Takuu saavutettavasta lämmitysverkoston tasapainosta. Esimerkiksi vaihtelu kylmimmän ja kuumimman huoneiston välillä enintään 1,5 astetta.
  • edellytetty perussäätömenetelmä (esim. paine-eromenetelmä tai vesivirtamenetelmä)
  • verkoston täyttö hapettomalla vedellä, jos verkosto on tyhjennettävä.

Tarjouspyynnön liitteet:

 • Tarjouspyyntöön on hyvä liittää isännöitsijätodistus, josta tarjoaja saa riittävät tiedot tarjouksen antamiseksi.
 • Kuvaus kohteeseen liittyvistä erityispiirteistä, jotka vaikuttavat perussäätötyöhön. Esimerkiksi:
  • piirustuksia lämmitysverkostosta ei ole olemassa
  • kohteessa on vanhat valurautapatterit


Katso lisätietoja perussäädöstä Motivan sivuilta.